REGULAMIN 

 

§1 Postanowienia ogólne

 

Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych w ramach projektu pn. „Śląska akademia kompetencji TIK w obszarach umiejętności ICT i znajomości języków obcych” nr WND-RPSL.11.04.03-24-03GE/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

§2 Definicje


Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. Projekt – projekt pn. „Śląska akademia kompetencji TIK w obszarach umiejętności ICT iznajomości języków obcych” realizowany przez Asseco Data Systems S.A.
 2. Projektodawca – Asseco Data Systems S.A.
 3. Kandydat/-tka –osoba aplikująca do udziału w Projekcie.
 4. Osoba pracująca – za osobę pracującą uznaje się:
  1. Pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).
  2. Osobę świadczącą usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło.
 5. Uczestnik/-czka projektuKandydat/-ka, który/a został/a zakwalifikowany/a do udziału w Projekcie.
 6. Szkolenie – szkolenie stacjonarne realizowane w ramach Projektu w obszarach:
  1. Wykorzystanie narzędzi ICT w roli użytkownika/-czki.
  2. Tworzenie rozwiązań i wspieranie użytkowników/-czek narzędzi ICT.
  3. Języków obcych.
 7. Punkt Kontaktowy – biuro rekrutacyjne prowadzone przez Projektodawcę, którego adres jest opublikowany na Portalu Projektu.
 8. Komisja Rekrutacyjna – komisja kwalifikująca Kandydatów/-ki na Uczestników/-czki Projektu, obradująca w trybie comiesięcznym.
 9. Portal Projektu – portal informacyjno-rekrutacyjny Projektu dostępny pod adresem: http://akademiaTIK.eduportal.pl.
 10. Regulamin – niniejszy Regulamin.

 

§3 Uczestnik/-czka projektu

 

 1. Kandydatem/-tką może być wyłącznie osoba spełniająca jednocześnie wszystkie poniższe kryteria dostępu:
  1. Jest Osobą pracującą.
  2. Jest w wieku 25 lat i więcej.
  3. Pracuje, lub zamieszkuje na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, wktórej osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu).
  4. Należy przynajmniej do jednej z poniższych grup:
   1. Jest osobą po 50 roku życia.
   2. Jest kobietą.
   3. Jest osobą posiadającą wykształcenie maks. ponadgimnazjalne (tj. średnie ogólnokształcące, zasadnicze zawodowe, gimnazjalne, podstawowe, lub bez formalnego wykształcenia).
   4. Jest osobą z niepełnosprawnością.
   5. Jest osobą mieszkającą na terenach wiejskich (gminy wiejskie, wiejsko-miejskie z uwzględnieniem części miejskiej oraz miasta do 25 tys. mieszkańców).
   6. Zgłasza się do uczestnictwa w Projekcie z własnej inicjatywy.
   7. Wypełniła formularz zgłoszeniowy na Portalu Projektu, lub dostarczyła wypełniony dokument do Punktu Kontaktowego.
 1. Kandydat/-ka staje się Uczestnikiem/-czką projektu po zakwalifikowaniu przez Komisję Rekrutacyjną z chwilą obustronnego podpisania Umowy szkoleniowej.
 2. Kandydat/-ka musi spełniać kryteria kwalifikujące go/ją do udziału w projekcie w dacie wypełniania Formularza zgłoszeniowego oraz podpisywania Umowy szkoleniowej.
 3. Uczestnik/-czka projektu może wziąć udział w następującej ilości Szkoleń:
  1. Jedno szkolenie (80h) z wykorzystania narzędzi ICT w roli użytkownika, lub jedna ścieżka szkoleniowa (120h) w zakresie tworzenia rozwiązań i wspieranie użytkowników narzędzi ICT.
  2. Jedno szkolenie (60h) z języka obcego.

§4 Wymagane dokumenty

 

 1. Proces rekrutacji Kandydata/-ki do Projektu realizowany jest wyłącznie w oparciu o wypełniony na Portalu Projektu, lub dostarczony do Punktu Kontaktowego formularz zgłoszeniowy.
 2. Proces kwalifikacji Kandydata/-ki  jako Uczestnika/-czki projektu realizowany jest wyłącznie w oparciu o:
  1. Formularz zgłoszeniowy.
  2. Umowę szkoleniową wraz z załącznikami.

 

§5 Zasady rekrutacji i kwalifikacji Uczestników/czek projektu

 

 1. Rekrutacja ma charakter otwarty i jest prowadzona przez Projektodawcę.
 2. W ramach Projektu planuje się, że wsparcie otrzyma: 620 Uczestników/-czek projektu, w tym:
  1. 124 osób po 50 roku życia.
  2. 285 kobiety.
  3. 527 osób posiadających wykształcenie maks. ponadgimnazjalne.
  4. 13 osób z niepełnosprawnością.
  5. 130 osób mieszkających na terenach wiejskich.

Konieczność osiągnięcia powyższych wskaźników przez Projekt może skutkować odrzuceniem aplikacji Kandydata/-ki.

 1. Każdy z Uczestników/-czek projektu musi być niezależny od Projektodawcy.
 2. Osoby pracujące w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) mogą stanowić nie więcej niż 20% Uczestników/czek jednego Szkolenia w ramach Projektu.
 3. Rekrutacja rozpoczyna się w momencie wypełnienia przez Kandydata/-kę formularza zgłoszeniowego na Portalu Projektu, lub dostarczenia wypełnionego formularza do Punktu Kontaktowego.
 4. Rekrutacja prowadzona będzie w trybie ciągłym do czasu zakwalifikowania wymaganej liczby Uczestników/-czek projektu do poszczególnych Szkoleń, lub do zakończenia realizacji Projektu.
 5. Rekrutacja będzie prowadzona z uwzględnieniem równości szans, zgodnie z założonymi w projekcie rezultatami. Kwalifikacja Kandydatów/-ek będzie prowadzona w oparciu o łączną sumę punktów zdobytych w dwóch etapach zgodnie z następującymi kryteriami:
  1. Etap I – wymagania wstępne:
   1. Spełnienie wymagań formalnych, o których mowa w § 3.
  2. Etap II – promowanie równości szans:
   1. Osoby mieszkające w subregionie gliwickim, (tj. zamieszkujące p. gliwicki, Gliwice, m. Zabrze) zgłaszające się na j.  angielski +1pkt.
   2. Osoby mieszkające w subregionie bytomskim (tj. zamieszkujące p. lubliniecki, p. tarnogórski, m. Bytom, m. Piekary Śląskie) zgłaszające się na niemiecki +1pkt.
   3. Osoby mieszkające w subregionie bielskim (tj. zamieszkujące p. bielski, p. cieszyński, p. żywiecki, m. Bielsko-Biała) zgłaszające się na francuski +1pkt.
   4. Osoby w wieku od 35 do 54 lat +1pkt.
   5. Osoby mieszkające w subregionie katowickim (tj. zamieszkujące m. Chorzów, m. Katowice, m. Mysłowice, m. Ruda Śląska, m. Siemianowice Śląskie, m. Świętochłowice) +1pkt.
   6. Kobiety w wieku 55+ zgłaszające się na szkolenia komputerowe +1pkt.
   7. Osoby niepełnosprawne z wykształceniem poniżej wyższego +1pkt.
   8. Osoby z wykształceniem maks. ponadgimnazjalnym zgłaszające się na szkolenia językowe / ICT +1pkt.
   9. Osoby z terenów wiejskich zgłaszające się na szkolenia językowe / ICT +1pkt.
   10. Osoby będące w wieku 50+ zgłaszające się na szkolenia językowe / ICT +1pkt.
 6. Przy równej liczbie punktów o zakwalifikowaniu Kandydata/-ki jako Uczestnika/-czki projektu będzie decydować kolejność rejestracji na Portalu projektu/w Punkcie Kontaktowym.
 7. W przypadku uzupełniania dokumentów jako datę zgłoszenia przyjmuje się datę złożenia poprawnej wersji dokumentacji rekrutacyjnej.
 8. Warunkiem zakwalifikowania Kandydata/-ki jako Uczestnika/-czki projektu będzie dostarczenie do Punktu Rekrutacyjnego dokumentów, wymienionych w §4, pkt 2 na minimum 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia Szkolenia, w których ma uczestniczyć Uczestnik/-czka projektu.
 9. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu Kandydata/-ki jako Uczestnika/-czki projektu podejmować będzie Komisja Rekrutacyjna, zbierająca się raz w miesiącu i w takich odstępach czasowych kwalifikująca Uczestników/-czki do projektu.
 10. W wyniku powyższego procesu tworzona jest lista Uczestników/-czek projektu oraz Lista Rezerwowa. Zakwalifikowani Kandydaci/-ki, którzy/re znajdą się na listach, zostaną powiadomieni o tym fakcie telefonicznie, lub elektronicznie na min. 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia pierwszych zajęć, na które zostali zakwalifikowani.
 11. Dla Szkoleń z obszaru ICT i w zakresie umiejętności językowych warunkiem przypisania Uczestnika/-czki projektu do danego Szkolenia jest posiadanie przez niego kompetencji na 1, lub 2 poziomie w zastosowanej przez Projektodawcę 5 stopniowej skali. Badanie kompetencji i przypisanie do grupy szkoleniowej  odbywa się poprzez weryfikację luk kompetencyjnych Uczestnika/-czki projektu na spotkaniach ze specjalistami/kami ds. identyfikacji luk kompetencyjnych, w tym poprzez wypełnienie testów wstępnych udostępnionych na Portalu Projektu.
 12. W przypadku niezrekrutowania wymaganej liczby Uczestników/-czek projektu na planowany termin rozpoczęcia Szkolenia Uczestnicy Projektu zakwalifikowani do udziału w zajęciach otrzymają automatycznie możliwość uczestniczenia w nowym terminie, bez konieczności ponownego przechodzenia procesu kwalifikacji.

 

§6 Postanowienia końcowe

 

 1. Projektodawca zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu, lub wprowadzenie dodatkowych jego postanowień. Wszystkie zmiany do Regulaminu będą publikowane na Portalu projektu i będą obowiązywały od dnia ich publikacji.
 2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Projektodawcy
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.